Vés al contingut

Normativa

En aquest apartat es publica informació sobre la normativa de l'EMTRE.

Evolució normativa

  • La Llei 12/1986, de 31 de desembre, de la Generalitat Valenciana va crear el Consell Metropolità de L'Horta (desenvolupada pel Decret 65/1988, de 9 de maig del Govern Valencià). 
  • La Llei 4/1995, de 16 de març, de la Generalitat Valenciana, d'Àrea Metropolitana de l´Horta, derogant l'anterior Llei 12/1986, va regular un nou règim  funcional, organitzatiu i competencial de l'Entitat Local Àrea Metropolitana de l'Horta, mantenint la vigència del Decret 68/1988, en el que no s'oposara, contradiguera  o resultara incompatible amb les seues disposicions. 
  • La Llei 8/1999, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, suprimeix l'Àrea Metropolitana de l'Horta regulada per la Llei 4/1995, creant una Comissió Mixta paritària per a dur a terme les transferències de personal del Consell Metropolità de l'Horta, així com dels seus mitjans patrimonials, materials i financers. 
  • La Disposició Addicional segona de la Llei 2/2001, d'11 de maig, de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes a la Comunitat Valenciana, va crear l'Entitat  Metropolitana per al Tractament de Residus per a la prestació dels serveis de valoració i eliminació de residus urbans. 

Regulació actual

  • Actualment, la Llei 2/2001 es troba derogada per la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, excepte les seues disposicions addicionals  1a, 2a, 3a i disposició derogatòria (segons estableix la disposició derogatòria 2a de la  Llei 8/2010, que manté vigent l'actual Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus). 
  • El règim jurídic de l'EMTRE es regeix per la Llei 8/2010 i per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, al ser aquesta una Entitat local.
  • El Govern Valencià en acords amb data de 8 de gener i 26 de març de 2002 va acordar aprovar inicialment les propostes de la Comissió Mixta sobre transferències  del personal i dels béns, drets i obligacions de l'extint Consell Metropolità de l'Horta a l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, i a l'Entitat Metropolitana  per al Tractament de Residus, elevant-los a definitius per acord amb data de 25 de maig de 2002 (DOGV Núm. 4.280, de 27 de juny). 
  • Tot el procés de transferència es va documentar a les actes del 17 d'abril i l'Addenda de 29 d'abril de 2002 per la qual es procedeix al lliurament de documentació relativa a les transferències de personal, béns, drets i obligacions de l'extint Consell Metropolità de l´Horta a les citades entitats, així com l'Acta de 15 d'octubre relativa a l'actualització dels saldos respecte a la del 17 d'abril del mateix any.

Enllaços

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat